top of page

שמירה על השלטון הדמוקרטי
בכלים משפטיים

  • פניה לנשיא הרצוג - מבחינה משפטית, אינך מחוייב לחתום על החוק לביטול עילת הסבירות. אל תחתום!

bottom of page