top of page

הרשויות המקומיות

בחירות לרשויות המקומיות יתקיימו ביום 30 בינואר 2024 (נדחו מ- 31 באוקטובר 2023). הקלפיות יפתחו בעוד:

menora.png

הרשויות המקומיות הן יחידות השלטון המקומי. הן עוסקות בניהול העניינים המקומיים של יישוב או של קבוצת יישובים. הן מחולקות לשלוש, על פי מעמדן המוניציפלי: עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות.

מיהן הרשויות המקומיות? כמה יש, מה שמותיהן, גודלן, ומהו ה"סמל" המספרי של כל אחת? מסתבר שאזרח שמעוניין במידע הזה יצטרך לפנות למספר מקורות רשמיים ולהצליב את המידע, שנתון בפורמטים שונים, לרוב טקסטואליים ולא נוחים לעיבוד במחשב, ומכילים גם שגיאות סופר. 

עשינו את העבודה הזו למען הציבור הרחב - הקלדנו, הצלבנו ותיקנו - ויצרנו לכם טבלת "אקסל" בגוגל דרייב!

spreadsheet-icon-200x200.png

מתוך הכרה בחשיבות ובייחודיות מידע תשתיתי זה, הוא עלה גם במסגרת ה"סדנא לידע ציבורי" (בית היוצר של "כנסת פתוחה", "התקציב הפתוח" ועוד).

אך לא עצרנו כאן. לקראת כל מערכת בחירות אנחנו מצחצחים את המידע ומוסיפים לו גם את שם ראש הרשות כעת, מערכת הבחירות בה נבחר ואחוז קולות המצביעים בהם זכה. תוכלו לראות, למשל, את תמונת המצב ערב הבחירות לרשויות המקומיות 30.10.2018

spreadsheet-icon-200x200.png

אנו בעמותה לדמוקרטיה מתקדמת נמצאים בקשר עם חברי מועצה רבים. 2 חברות מועצה אף מכהנות בועד העמותה.

bottom of page