top of page

איננו מקבלים כל סיוע מגורמים ממשלתיים או מחברות עסקיות. רק מאנשים פרטיים כמוכם.

כל שקל מתורגם ישירות לעשיה.

תירמו לנו בהעברה בנקאית:

שם החשבון: העמותה לדמוקרטיה מתקדמת

בנק: 14 - אוצר החייל

סניף: 380 – כפר סבא

מספר חשבון: 054620

תירמו לנו בשיק:

המוטב: העמותה לדמוקרטיה מתקדמת

שלחו בדואר אל: העמותה לדמוקרטיה מתקדמת

     מכבי 9

     רעננה 4325305

bottom of page