top of page

הסדרת פעילות הלובינג

הישגים בסוגיות מרכזיות במאבק
כפתור 11.jpg
כפתור 22.jpg
כפתור 33.jpg
כפתור55.jpg
  • חוק הרחבת השקיפות על לוביסטים

  • פרויקט מדד הלוביסטים ולקוחותיהם

  • החלת חובת רישום לוביסטים בוועדות הכנסת

  • שקיפות על לקוחות שהם גופי-גג

  • חוק להחלת הקוד האתי לענף הלובינג על לוביסטים בכנסת

  • השעיית לוביסטים הנחקרים בפרשות שחיתות

  • פיקוח ואכיפת חוק הלוביסטים הקיים

  • חוק להרחבת תקופת הצינון של נבחרי ציבור ופקידות ציבורית בכירה במעבר ללובינג

  • חוק לאיסור ייצוג לקוחות בעלי ניגוד עניינים באמצעות חברת לובינג משותפת

bottom of page