top of page

אסדרת פעילות הלובינג

hasdara-img.png

הישגי העמותה

 • חוק להחלת הקוד האתי לענף הלובינג על לוביסטים בכנסת

 • השעיית לוביסטים הנחקרים בפרשות שחיתות

 • פיקוח ואכיפת חוק הלוביסטים הקיים

 • למידע נוסף...

כפתור 22.jpg
 • חוק הרחבת השקיפות על לוביסטים

 • פרויקט מדד הלוביסטים ולקוחותיהם

 • החלת חובת רישום לוביסטים בוועדות הכנסת

 • שקיפות על לקוחות שהם גופי-גג

 • למידע נוסף...

כפתור 11.jpg
 • חוק לאיסור ייצוג לקוחות בעלי ניגוד עניינים באמצעות חברת לובינג משותפת

כפתור 33.jpg
 • חוק להרחבת תקופת הצינון של נבחרי ציבור ופקידות ציבורית בכירה במעבר ללובינג

כפתור55.jpg

מספר לוביסטים בכנסת: 110

מספר לקוחות: 534

נכון לתאריך: 18.5.2021

לוגו מדד הלוביסטים ולקוחותיהם בכנסת.jpg
1 (2).jpg
3 (2).jpg
2 (2).jpg
bottom of page