top of page

ממשל זמין

החזון שלנו:

מידע מלא, עדכני, זמין ונגיש

ללא תקלות טכניות וללא תסכול לאזרח

על כלל גורמי הממשלה, הכנסת, והמערכת הפוליטית

הצלחנו לשנות! בעקבות פניה שלנו לרשם המפלגות, נעשה שינוי באתר רשם המפלגות, כך שהתאפשר ליצור קישור לפרטי כל מפלגה בנפרד. לאחר מכן מתנדבי העמותה יצרו תבנית ייעודית בויקיפדיה, והטמיעו אותה - ביחד עם ויקיפדים אחרים - בכל הערכים על מפלגות בויקיפדיה.

תיקנו ושיפרנו ערכי ממשל בויקיפדיה - מתנדבי עדכנו את הערכים: בחירותרשם המפלגותכל זכות, ערכים על מפלגות שונות ועוד.

bottom of page